Efter vårt webinar om Digitala kvitton som Lennart Strandberg från Findity höll kom det upp ett antal frågor.

Här är Q&A:

Hur ser lagen på digital kvitton?

Är det att likställa med ett papperskvitto? När det gäller E-fakturor är det ju tyvärr så att lagen inte likställer detta vad gäller lagring osv.
Ett digitalt kvitto är att likställa med ett papperskvitto enligt Skatteverkets förtydligande “Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister” från 2012.

Är ”adressen” för kvittomottagaren kopplat till betalmedlet eller måste man vara med i en ”kundklubb”?
Vi kommer att stödja 4st identifierare; 

    • Personnummer
    • Verifierad email
    • Verifierat telefonnummer
    • Kort-tokens (identifiering via kort)

Är det bara Kivra/Findity som distribuerar ut dessa kvitto i ett ”eget nät” eller bygger det på öppna flexibla lösningar?
Det är Kivra/Findity som distribuerar ut kvittot i sitt eget nätverk. 

Kostnader. Är det handlarna som tar kostnaden för att distribuera de digitala kvittona? Eller både och?Kvittoutställaren betalar en avgift om 2-10 öre per kvitto (baserat på volym) som distribueras till en användare. 

Hur är tanken att funktioner för kvitto ska vara i Kivra, konsumenten har andra alternativ att betala/handla på som Klarna, Swish med flera och har svårt att få en enhetlig överblick. I Spara kvitton appen finns andra värdeskapande funktioner för konsumenten, är tanken samma för Kivra?
Alla kvitton kommer att samlas i Kivra, oavsett betalmedel, så länge som kvittoutställaren är ansluten till tjänsten och att konsumenten har aktiverat tjänsten för kvitton i Kivra.

Om du är kassasystemsleverantör, är Finditys plattform den enda vägen in till Kivra och konsumentens låda för Digitala kvitton?
Ja.

Kommer externa reseräkningssystem också kunna ta del av kvittot från Kivra eller är det endast CompanyExpense
Externa reseräkningssystem kommer att kunna ta del av kvitton från Kivra. 

I arbetsgruppen Arkivering under Operatörssamverkan har vi gjort ett gediget arbete med att ta fram olika typfall av hur arkivering av e-fakturor går till. Vi har haft arbetet på remiss hos SFTI, ESV, SKL, Bokföringsnämnden, Bankföreningen, Skatteverket, Arkivnämnden och FAR och de har sett över arbetet även om man inte har kunnat sätta sin stämpel “godkänt av” på materialet.

Idag 181018, presenterade Leif Forsman (fd. CGI) materialet och nu lägger vi ut det här på NEA:s hemsida.

NEA_Arkivering av e_fakturor_typfall_2018

Från CEF Digital  > Success Stories

Finland is a best practice example of the future of eInvoicing. By introducing eInvoicing in the last decade, the Finnish State Treasury confirms that today, over ninety per cent of invoices are electronic, up from eight per cent in the early 2000’s. By utilising Artificial Intelligence (AI), Finland aims to achieve one-hundred per cent eInvoicing, and that invoices will not only be electronic but that they will be processed automatically too. Finland’s story illustrates the future of eInvoicing and that electronic invoicing is only the beginning of your CEF journey.

Läs hela artikeln här

SFTI (Single Face to Industry) gav 2007 ut ”Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering”1, inom ramen för sitt arbete med att främja elektronisk handel i offentlig sektor. Syftet med handledningen var att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer när offentliga organisationer går över till e-fakturering, samt att underlätta deras hantering av e-fakturor.
SFTI har nu uppdaterat handledningen mot bakgrund av såväl den tekniska utvecklingen som ändringar i lagstiftning och regelverk. Bakom SFTI står i dag Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten.
Elektronisk fakturering i den offentliga sektorn – rättsregler att beakta

Idag (180614) togs beslutet i Riksdagen

Upphandlande myndigheter och enheter måste ta emot elektroniska fakturor (FiU40)

Det blir obligatoriskt för myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. De upphandlade leverantörerna blir skyldiga att utforma de elektroniska fakturorna enligt en ny europeisk gemensam standard om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.

Kravet på elektroniska fakturor ska inte tillämpas i de fall det skulle innebära risk för att sekretessbelagda eller säkerhetskänsliga uppgifter röjs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på tvingande EU-regler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Läs mer här

 

NEA är en av remissinstanserna till “Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om
fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final”.

NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.
Läs mer om förslaget här:

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final.pdf

Remissinstanser

Bilagor

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01419/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

NEA är en av remissinstanserna till “Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster”. NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.

Läs mer om förslaget här:

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Fi2018-01435-S2-remissinstanser

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01435/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.