SFTI (Single Face to Industry) gav 2007 ut ”Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering”1, inom ramen för sitt arbete med att främja elektronisk handel i offentlig sektor. Syftet med handledningen var att klarlägga de rättsfrågor som uppkommer när offentliga organisationer går över till e-fakturering, samt att underlätta deras hantering av e-fakturor.
SFTI har nu uppdaterat handledningen mot bakgrund av såväl den tekniska utvecklingen som ändringar i lagstiftning och regelverk. Bakom SFTI står i dag Ekonomistyrningsverket (ESV), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten.
Elektronisk fakturering i den offentliga sektorn – rättsregler att beakta

Idag (180614) togs beslutet i Riksdagen

Upphandlande myndigheter och enheter måste ta emot elektroniska fakturor (FiU40)

Det blir obligatoriskt för myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling. De upphandlade leverantörerna blir skyldiga att utforma de elektroniska fakturorna enligt en ny europeisk gemensam standard om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.

Kravet på elektroniska fakturor ska inte tillämpas i de fall det skulle innebära risk för att sekretessbelagda eller säkerhetskänsliga uppgifter röjs. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Förslaget bygger på tvingande EU-regler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Läs mer här

 

NEA är en av remissinstanserna till “Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om
fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final”.

NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.
Läs mer om förslaget här:

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final.pdf

Remissinstanser

Bilagor

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01419/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

NEA är en av remissinstanserna till “Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster”. NEA kommer inte att ge något remissvar då det är svårt att ena alla NEA:s medlemmars åsikter men de som vill kan själva lämna in sitt eget remissvar.

Läs mer om förslaget här:

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Fi2018-01435-S2-remissinstanser

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2018. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. Ange diarienummer Fi2018/01435/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss, som överlämnas idag (180201).
– Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
I lagrådsremissen föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.
Förslaget genomför EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (2014/55/EU). För att underlätta anpassningen till de nya reglerna förslås kravet gälla offentliga upphandlingar som har påbörjats efter att lagen har trätt i kraft den 1 april 2019. Dessutom avser regeringen att ge en myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser till såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer till den offentliga sektorn.

Lagrådsremiss: Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.