Vi bjuder in våra medlemmar till ordinarie årsstämma den 22 februari kl. 15.00-17.00.Plats: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, StockholmAgendan är enligt våra stadgar:

1. Val av ordförande vid föreningsstämman
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt röstlängd
3. Val av sekreterare
4. Val av två justeringsmän
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens föredragning av årsredovisningen
8. Revisionsberättelsen 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning och föreslagna dispositioner
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om verksamhetsplan och budget
12. Beslut om medlemsavgift
13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
14. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
18. Övriga ärenden

Anmäld till deltagande till kansli@nea.nu.