Nationellt forum för e-faktura

NEA bildade på hösten 2011 ett Nationellt e-fakturarforurm för att främja användningen av e-fakturor i Sverige. Bakgrunden var att varje medlemsstat inom EU skulle inrätta nationella forum enligt direktiv från EU Kommissionen och i Sverige fick NEA möjligheten att bilda och driva detta. Inom uppdraget inryms representation i motsvarande forum på europeisk nivå som bildats.


TUFFA MÅL
Inom EU finns en uttalad målsättning att majoriteten av alla fakturor ska vara elektroniska år 2020. EU-kommissionen har därför bildat ett internationellt forum i syfte att påskynda processen genom att synliggöra och undanröja eventuella hinder för framförallt små och medelstora företags möjligheter att införa e-fakturering. Arbetet inom forumet bedrivs inom fyra områden:

  • Skapa en tydlig bild av hur utvecklingen inom Europa ser ut och hur lång man har kommit med e-faktura i de olika länderna.
  • Erfarenhetsutbyte och att dela med sig av goda exempel på den egna marknaden.
  • Identifiera och undanröja eventuella legala hinder.
  • Verka för en harmonisering av gemensam standard att användas inom EU-området.


ÖPPET FORUM
Vill du vara med och påverka? Du är varmt välkommen med en intresseanmälan till kansli@nea.nu. Det nationella forumet för e-faktura är ett öppet forum och du behöver inte vara medlem i NEA för att delta, vi ser gärna att fler engagerar sig i arbetet och det är angeläget att få med representanter från såväl näringsliv och branschorganisationer som den offentliga sektorn.

VIKTIGA DOKUMENT OCH LÄNKAR

Alla viktiga dokument och länkar finns samlade på en och samma sida som uppdateras kontinuerligt.
Du hittar dem här>>

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.