Operatörssamverkan

Sveriges ledande operatörer samarbetar för att öka e-affärer! Arbetsgruppen för Operatörssamverkan är ett initiativ för att skapa en neutral plattform för samverkan på den lokala marknaden mellan olika operatörer av elektroniska meddelanden/processer.

Ordförande i NEA Operatörssamverkan är Henrik Möller, B2Brouter.

Under 2020 lanserades NEA eRegister

Sverige har saknat ett nationellt register för e-adresser. Resultatet har varit svårigheter för sändare och mottagare att hitta varandra vid utbyte av e-fakturor och andra digitala affärsdokument.
– Med NEA eRegister har operatörer, och framgent andra intressenter, en adressbok vilken kommer att underlätta digitaliseringen av affärsdokument avsevärt säger Stefan Winbo, styrelseordförande i NEA eRegister.

Registret har tillkommit på initiativ av svenska operatörer och arbetet har präglats av dialog och samverkan mellan medlemmar inom NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan. Framväxten av en gemensam lösning har varit helt central i utvecklingsarbetet och uppslutningen bland Sveriges operatörer är stor.

Adressinformationen skall kunna vara omfångsrik, lättillgänglig och kunna delas på ett kostnadseffektivt sätt. Ett öppet register kommer att förenkla för operatörer att tillgängliggöra adressinformation digitalt och underlätta e-fakturor och andra elektroniska flöden av affärsdokument mellan aktörer på marknaden.

Den tekniska lösningen har vuxit fram i samarbete med motsvarande register på den finska marknaden tillsammans med TIEKE som är NEAs motsvarighet i Finland.

Läs mer om NEA eRegister och de operatörer som är delaktiga i registret här.

Krav för att delta i NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan:

”Företag som deltar i NEAs arbetsgrupp Operatörssamverkan är medlemmar i NEA och utför kommersiella leveranser av tjänster för att förmedla elektroniska affärstransaktioner mellan olika affärsparter.”

Följande ”principer för samverkan” är fastslagna:

 • Det måste vara frivilligt att delta.
 • Ett företag får inte straffas för att det inte deltar.
 • Det får inte förekomma någon diskussion om priser, uppdelning av kunder eller produkter, bojkotter eller om marknadsandelar.
 • Om en deltagare anser att gruppen är på väg att börja diskutera otillåtna ämnen måste ämnet bordläggas till dess att juridiskt sakkunnig kan ge ett utlåtande.
 • Möten skall hållas i enlighet med en dagordning som har fastställts i förväg, samt dokumenteras i protokoll som upprättas omedelbart efter mötet.
 • Tester eller datainsamling skall styras av avtal som har utarbetats i samråd med juridiskt sakkunnig.
 • De rekommendationer som ett utskott eller arbetsgrupp utfärdar är bara rekommendationer.
 • Det står varje enskilt företag fritt att fatta oberoende och konkurrenskraftiga beslut.
 • Allt som utvecklas måste vara frivilligt att använda.

2023-11-29
Rekommendation för kvittenshantering

NEAs arbetsgrupp inom kvittenshantering har tagit fram ett förslag på rekommendation som Operatörssamverkansforum har godkänt i november 2023. 

Vi i arbetsgruppen är eniga kring att detta bör ingå i en allmän rekommendation för användning av kvittofiler (MLR) i NEA-nätverket. Om två tjänstelevernatörer redan har en fungerande överrenskommelse behöver den inte brytas upp men den här rekommendationen kan fungera som ett ramverk om ingen annan överenskommelse finns.

– Peppol MLR är det rekommenderade formatet och Peppol MLR scopes gäller om inte annat anges.

– Både positiv och negativ MLR bör stödjas.

– MLR ska kunna hänvisa till filnamn och inte bara dokumentnummer. Det är avgörande att filnamnen är unika. Krav på filnamnsstruktur är upp till varje enskild operatör att bestämma.

– MLR bör användas i förhållande till alla format (BIS 3.0, SVEFAK, E2B, edifact etc…) och dokumenttyper (faktura, order, ordersvar, leveransavisering etc) som överenskommits att utbytas mellan två operatörer.

– Endast en MLR per dokument.

– Rekommendationen är att MLR ska skickas inom 24 timmar. Alla är ändå medvetna om att vissa filer kan kräva manuell hantering av olika anledningar och att det kan resultera i att det tar längre tid innan MLR skickas.

Följande scenarier kommer alltid att resultera i ett negativt kvitto:
– Okänt format eller format annat än det som har överenskommits om att utbytas mellan de två operatörerna
– Okänt/fel ID på filmottagare
Följande scenarier kommer alltid att resultera i ett positivt kvitto
Mottagande operatörer kan tolka formatet och identifiera filmottagaren och ta ansvar för att leverera filen till filmottagaren.

______

Recommendation MLR (message level response)
NEA service providers

We have agreed that this should be included in a general recommendation for the use of technical receipts (MLR) in the NEA community. Please note that this does not require an existing agreement and setup between two service providers to be replaced, however, this recommendation can serve as a framework if no other agreement exists.

 • Peppol MLR is the recommended format and the official Peppol MLR specification should apply, unless otherwise agreed between two service providers.
 • Both positive and negative MLR should be supported.
 • MLR should be able to refer to file names and not only document numbers.
  • it is crucial that the file names are unique.
  • requirements for file name structure are up to each individual service provider to decide upon.
 • MLR should be used in relation to all formats (Peppol BIS 3.0, Svefaktura, E2B, Edifact etc.) and document types (invoice, order, order response, despatch advice etc.) agreed to be exchanged between two service providers.
 • Only one MLR per document should be sent.
 • The recommendation is that the MLR should be sent within 24 hours, however, some documents may require manual handling for various reasons which may result in some delay.

 

The following scenarios will always result in a negative receipt:

 • Unknown format or format other than the one that has been agreed to be exchanged between the two service providers.
 • Unknown/incorrect ID of the recipient.

 

The following scenarios will always result in a positive receipt:

 • Receiving service provider can interpret the format, identify the recipient and take responsibility for delivering the document to the recipient.

 

Leave a Reply

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.