Transporter på land och till sjöss brottas också med frågan om hur transportadministration och dokumenthantering kan effektiviseras och snabbas upp. Det handlar om hela processen från terminalhantering och förtullning till lastning, lossning och vidare transport.
– Vi skickar e-post utan att tänka på vilket format eller protokoll som används oavsett vem vi skickar till.  Så enkelt borde det också vara med överföring av a!ärsinformation mellan olika a!ärssystem via EDI, säger han.

Mats Rosén deltar i ett projekt som bland annat DSV, Stena Line Freight och Schenker driver tillsammans med GS1
för att standardisera informationen i transportkedjan – GS1 LIM, (Logistic Interoperability Model).
– En utmaning för oss inom sjöfrakt är att det ofta är många aktörer inblandade i transportkedjan. Ofta rör det
sig om tio olika aktörer eller “er, och olika system och standards för varje aktör i kedjan, säger Christer Kjellberg, ITchef på Stena Line Freight och tillägger att det är viktigt att det utvecklas nya standarder och system som fungerar i framtiden.

Efterlängtad branschstandard
Utgångspunkten för den nya standarden – GS1 LIM – är att åstadkomma spårbarhet och säkra att alla led i transportkedjan ska få den information som krävs för att planera e!ektivt. Genom att alla har tillgång till samma information i realtid kan vi minska förseningar och ha en bättre beredskap för att hantera avvikelser.

Under våren 2012 började Stena Line Fright, DSV och Schenker använda den nya standarden, i första hand för transportinstruktioner och bokning. Och Christer Kjellberg är förväntansfull inför den nya standarden.
– På 90-talet tog Transportindustriförbundet fram Pharos som är en skandinavisk branschstandard för informationsflödet i godstrafiken. Nu behövs nya, kompletterande standarder som fungerar i en allt mer internationell affärsmiljö, förklarar han.

Dubbelt så snabbt att boka
Fördelarna med den nya standarden är förstås att rederier, speditörer, åkerier och andra i transportkedjan kan effektivisera sina a!ärsprocesser. Jämfört med att boka manuellt krävs det mindre än hälften av tiden att boka via EDI. Desssutom krävs det betydligt mindre tid för att lasta och lossa. Andra fördelar med standardiseringen är att kvalitetssäkrad information kan överföras på samma sätt till alla led.

Sverige i täten
Sverige och Skandinavien ligger långt fram när det gäller att använda EDI-kommunikation. Redan på nittiotalet var Sverige tidigt ute med att standardisera informations”ödet, bland annat genom Pharos, en branschstandard för EDI som togs fram av Transportindustriförbundet.
– Nu är det dags att ta nästa steg och bygga en mer internationell lösning, säger Mats Rosén och tillägger att han ser positivt på möjligheterna att få en snabb uppslutning kring användningen av nya standarder.

NEA bildade hösten 2011 ett Nationellt eFakturaforum för att främja användningen av eFakturor i Sverige. Bakgrunden var att varje medlemsstat inom EU skulle inrätta nationella forum enligt direktiv från EU Kommissionen

Inom uppdraget inryms representation i motsvarande forum på europeisk nivå som bildats samt möjlighet att ge input till en svensk eFaktura-strategi som Näringsdepartementet ska ta fram.

– Inom EU finns en uttalad målsättning att majoriteten av alla fakturor ska vara elektroniska år 2020, säger NEA:s vd Ulrica Storset och berättar att EU-kommissionen därför bildat ett internationellt forum i syfte att påskynda processen.
– Tanken är att att synliggöra och undanröja eventuella hinder för framförallt små och medelstora företags möjligheter att införa eFakturering, säger Ulrica Storset.

eFaktura är en viktig fråga för Sveriges digitalisering och hösten 2011 fick NEA efter kontakter med Näringsdepartementet möjlighet att  bilda ett svenskt eFakturaforum. Förutom arbetet med att främja en ökad användning av eFakturering finns möjligheten att ge input till den nationella eFakturastrategi som departementet ska ta fram.
– Det är förstås ett hedrande uppdrag för NEA och arbetet är i full gång inom de olika arbetsgrupperna, säger Ulrica Storset. Hela inköpsprocessen sätts under lupp för att strategin ska bli så hållbar som möjligt; att den förblir relevant och användbar sett i ett längre perspektiv.

Läs mer om arbetsgruppen för nationellt forum för eFaktura>>

  • 1
  • 7
  • 8

NEA - Nätverket för Elektroniska Affärer, kansli@nea.nu, Tel: 08-55606140
c/o Föreningshuset, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

© 2017 NEA – Nätverket för Elektroniska Affärer.